اخبار ورزشی » خط دفاع زیدان ضعیف تر از لوپتگی و سولاری