اخبار ورزشی » هازارد و خامس قطعا به لوانته می رسند